Privacy Policy

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe E-Beat B.V. omgaat met jouw persoonsgegevens. E-Beat B.V. en E-Beat E-College zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierna worden zij aangeduid als E-Beat E-College.

Opleidingen, cursussen, toetsen, oefenexamens, trainingen en workshops vallen onder de verzamelnaam opleidingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

E-Beat E-College verwerkt (persoons-) gegevens die we van jou of van je werkgever ontvangen. Het gaat om de gegevens waarmee je gebruik maakt van onze diensten, zoals opleidingen, mailservices, aanvragen voor opleidingen, nieuwsbrieven en de managementservice.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Daarnaast verzamelt E-Beat E-College informatie in het kader van de opleiding (-en), zoals studietijd, voortgang en resultaat.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

E-Beat E-College verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De registratie van de door jou gekozen opleiding
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • De registratie van de door jou gekozen service of dienst
 • Het verwerken en afhandelen van de betaling of jouw betaling
 • Het uitvoeren van analyses om onze diensten te verbeteren
 • Het verzenden van mail ter ondersteuning van de opleidingen
 • In geval je een opleiding voor een bedrijf doet, het rapporteren van de voortgang en resultaten van betreffende opleiding via de managementinformatie
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Persoonsgegevens zijn beschikbaar voor Drogisterijcollege indien de opleiding gericht is op het doen van een wettelijk erkend examen bij Drogisterijcollege
 • E-Beat E-College verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

E-Beat E-College neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van E-Beat E-College) tussen zit. E-Beat E-College gebruikt de management-rapportage voor bedrijven waardoor de resultaten van de medewerkers van het bedrijf dat daaraan deelneemt periodiek gerapporteerd worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

E-Beat E-College bewaart je persoonsgegevens zo lang als dat noodzakelijk is om de aangegeven doelen te realiseren of zo lang als wettelijk verplicht is. E-Beat E-College is bevoegd de persoonsgegevens langer te bewaren indien er omstandigheden zijn die daar aanleiding toe geven.

Delen van persoonsgegevens met derden

E-Beat E-College verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. E-Beat E-College blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

E-Beat E-College gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar avg @ e-beat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. E-Beat E-College zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

E-Beat E-College wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

E-Beat E-College neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg @ e-beat.nl

E-Beat B.V.

Handelend onder E-Beat B.V. en E-Beat E-College,

Franciscusweg 4A2
1216 SK HILVERSUM

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Mail: info @e-beat.nl
Website: https://www.e-beat.nl
Franciscusweg 4A2
1216 SK HILVERSUM
Telefoon +31356282735