Algemene voorwaarden van:

E-Beat B.V. onder meer h.o.d.n. E-Beat E-College
Laapersveld 75 Kamer A1.03
1213VB Hilversum

Inschrijfnummer K.v.K.: 58973788

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst op het gebied van opleidingen en aanverwante diensten – al dan niet tot stand gekomen via de website www.e-beat.nl – van E-Beat B.V. (onder meer h.o.d.n. E-Beat E-College), gevestigd te Hilversum, hierna te noemen “E-Beat”.
 2. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van E-Beat voor een opleiding, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 3. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Onder “opleiding” wordt verstaan: een door E-Beat uit haar assortiment aangeboden of in opdracht verzorgde/ontwikkelde opleiding, training, cursus, studie, workshop e.d. Dit betreft zowel online als offline aangeboden opleidingen.
 5. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die voor zichzelf of een ander – bijvoorbeeld voor zijn werknemers – met E-Beat een overeenkomst sluit voor een opleiding of diensten.
 6. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de opdrachtgever aangeduid met de term “de consument”.
 7. Onder “cursist” wordt verstaan: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de opleiding. In deze algemene voorwaarden zijn specifieke bepalingen/verplichtingen opgenomen voor de cursist. Als de opdrachtgever niet zelf de cursist is, is het zijn verantwoordelijkheid dat de cursist van deze bepalingen/verplichtingen op de hoogte is en deze naleeft.
 8. Onder “documenten” wordt verstaan: door E-Beat en/of de opdrachtgever te vervaardigen of te verstrekken documenten, zoals opleidingsmateriaal, eventuele bewijzen van genoten vooropleidingen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten/bestanden betreffen.
 9. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die E-Beat en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 10. Onder “lesgeld” wordt verstaan: de voor de opleiding overeengekomen vergoeding.
 11. Onder “opleider” wordt verstaan: de natuurlijke persoon die (een deel van) de opleiding verzorgt, bijvoorbeeld een werknemer van E-Beat of een door E-Beat ingeschakelde derde.
 12. Onder “opleidingsmateriaal” wordt verstaan: de in het kader van de opleiding verstrekte/via de website beschikbaar gestelde opleidingsmaterialen, zoals documenten of software.
 13. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde website van E-Beat.
 14. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 15. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 16. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopleidingen of aanvullende diensten.
 17. Indien de opdrachtgever E-Beat – om welke reden dan ook – voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst verzoekt de beoogde cursisten alvast toegang te verschaffen tot de aangeboden opleiding of het opleidingsmateriaal, zijn op de in dit kader door E-Beat verrichte uitvoeringshandelingen onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Met dit verzoek/deze opdracht aan E-Beat stemt de opdrachtgever derhalve in met de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Aanbod, lesgeld, prijzen/tarieven

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. E-Beat mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding (de aanmelding voor de opleiding) herroepen.
 2. Tenzij partijen anders overeenkomen of in/bij een aanbod of op de website anders wordt vermeld, is het lesgeld voor een opleiding:
 3. Inclusief te verstrekken opleidingsmateriaal/een online leerprogramma waarop de cursist naar wens kan inloggen;
 4. Inclusief persoonlijke begeleiding van de cursist, indien dit aan de orde is bij de desbetreffende opleiding;
 5. Exclusief BTW;
 6. Exclusief examengelden.

Per opleiding wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag en de bijkomende kosten.

 1. Tenzij partijen anders overeenkomen of anders wordt vermeld, zijn de in/bij een aanbod of op de website vermelde tarieven voor overige dienstverlening exclusief BTW.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht E-Beat niet tot levering van een deel van de aangeboden opleiding/diensten tegen een overeenkomstig deel van het lesgeld/tarief.
 3. Het aanbod, het lesgeld en de overige prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor vervolg- of nieuwe opleidingen/diensten.
 4. Getoonde voorbeelden van het opleidingsmateriaal en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van E-Beat zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. a.   Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor E-Beat (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door E-Beat ingeschakelde opleiders of wijzigingen in de kosten van het benodigde opleidingsmateriaal, mag E-Beat het overeengekomen lesgeld/de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 6.    Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de wijziging aan E-Beat kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag E-Beat ervan uit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat E-Beat de aanmelding voor de opleiding/de opdracht voor de diensten heeft ontvangen en dit schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
 2. E-Beat is pas gebonden aan:
 3. Een aanmelding of opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
 4. Mondelinge afspraken;
 5. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

Na schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever of zodra E-Beat – zonder tegenwerping van de opdrachtgever – met de uitvoering van de opleiding of afspraken is begonnen.

 1. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is E-Beat pas aan een aanmelding/opdracht via de website gebonden, nadat zij deze schriftelijk – al dan niet middels een automatisch digitaal bericht – aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 4: Opleiding: overeenkomst op afstand – bedenktijd, ontbindingsrecht

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument die via de website een overeenkomst voor een opleiding sluit met E-Beat (overeenkomst op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Bij deze overeenkomst op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst werd gesloten.
 4. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan E-Beat al dan niet met gebruikmaking van een door E-Beat ter beschikking gesteld modelformulier.
 5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij een opleiding die E-Beat aan de hand van zijn wensen/op maat voor hem heeft ontwikkeld of samengesteld.
 7. Indien de consument de overeenkomst wil ontbinden, omdat de opleiding of het opleidingsmateriaal niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 5: Opleiding: overeenkomst op afstand – (toegang tot) opleidingsmateriaal, terugbetaling

 1. De consument moet al ontvangen fysiek opleidingsmateriaal onverwijld – maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding – voor zijn eigen rekening en risico aan E-Beat retourneren. Daarnaast vernietigt/verwijderd de consument per direct eventueel gemaakte kopieën van fysiek opleidingsmateriaal en printjes, screenshots, foto’s e.d. van online ter beschikking gesteld opleidingsmateriaal.
 2. Indien de ontbinding ziet op een onlineopleiding, waarbij de consument bij ontbinding al toegang heeft tot het opleidingsmateriaal middels een door E-Beat beschikbaar gesteld account, heeft de consument na ontbinding niet langer toegang tot dit account en het opleidingsmateriaal.
 3. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt E-Beat alle van de consument – in het kader van de desbetreffende overeenkomst – ontvangen bedragen terug. Dit geschiedt op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.
 4. De consument kan pas terugbetaling vorderen nadat E-Beat retour gezonden opleidingsmateriaal ontvangen heeft of de consument heeft aangetoond dat dit opleidingsmateriaal door hem is retour gezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 5. E-Beat mag retour gezonden opleidingsmateriaal weigeren of slechts een deel van de – van de consument – ontvangen betalingen terugbetalen, indien het opleidingsmateriaal bewerkt is, gebruikt en/of beschadigd is. E-Beat informeert de consument dan direct na ontvangst van het opleidingsmateriaal.
 6. Indien blijkt dat de consument middels het in lid 2 bedoelde account al gebruik heeft gemaakt van (delen van) het opleidingsmateriaal, hoeft E-Beat ook – naar rato van het gebruikte opleidingsmateriaal – slechts een deel van de ontvangen betalingen terug te betalen.
 7. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het opleidingsmateriaal als zijn behandeling van dit opleidingsmateriaal verder is gegaan dan noodzakelijk is om vast te stellen of hij het overeengekomen opleidingsmateriaal heeft ontvangen.
 8. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

Artikel 6: Inschakeling derden

E-Beat mag (delen van) de opleiding/diensten door derden laten verzorgen.

Artikel 7: Informatie van de opdrachtgever/cursist

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat hij/de cursist alle voor de uitvoering/ontwikkeling van de opleiding/diensten benodigde informatie tijdig en op de door E-Beat gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en deze informatie juist, volledig en authentiek is. De opdrachtgever vrijwaart E-Beat voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist, onvolledig of niet authentiek zijn van deze informatie.
 2. E-Beat houdt alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van/over de wederpartij heeft verkregen geheim. E-Beat verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en conform haar privacy- en cookieverklaring.
 3. E-Beat neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor haar werknemers en derden die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 4. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt E-Beat de informatie conform deze verordening en haar privacy- en cookieverklaring en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de verordening.
 5. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien E-Beat als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers/derden zoals bedoeld in lid 2.

Artikel 8: Aanmelden voor/ toegang tot de opleiding, vervanging, annulering

 1. Aanmelding voor/het afnemen van een op de website aangeboden opleiding geschiedt op de wijze zoals vermeld op de website.
 2. E-Beat geeft de cursist(en) toegang tot de overeengekomen opleiding en het bijbehorende opleidingsmateriaal middels een persoonlijk account. E-Beat stelt dit account open na betaling van het voor de opleiding overeengekomen lesgeld en eventuele bijkomende kosten en verstrekt hiervoor persoonlijke inloggegevens aan de cursist(en).
 3. E-Beat mag afwijzend op een aanmelding beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft.
 4. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt, stelt E-Beat de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte en biedt zij – indien mogelijk – een alternatieve opleiding aan.
 5. Indien E-Beat een opleiding naar wensen/specificaties van de opdrachtgever verzorgt of ontwikkelt, informeert de opdrachtgever E-Beat over het aantal cursisten dat toegang moet krijgen tot de opleiding en – indien overeengekomen – welke cursisten dit betreft.
 6. Vervanging van een aangemelde cursist is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van E-Beat. De opdrachtgever verstrekt dan zo spoedig mogelijk – in ieder geval vóór deelname – alle relevante informatie aan E-Beat. De nieuwe cursist moet in ieder geval voldoen aan gestelde toelatingseisen.
 7. Indien de opdrachtgever zijn/een deelname van een cursist vóór/tijdens een opleiding wil annuleren, meldt hij dit schriftelijk aan E-Beat. Tenzij partijen anders overeenkomen, geldt bij annulering het volgende:
 8. Indien bij annulering maximaal 2 lessen zijn gevolgd door de cursist(en), volgt creditering. E-Beat restitueert het voor de cursist(en) betaalde opleidingsgeld aan de opdrachtgever;
 9. Indien bij annulering meer dan 2 lessen, maar maximaal 50% van de opleiding is gevolgd, restitueert E-Beat 50% van het betaalde opleidingsgeld aan de opdrachtgever;
 10. Indien bij annulering meer dan 50% van de opleiding is gevolg, blijft de opdrachtgever het volledige opleidingsgeld voor de cursist(en) verschuldigd. Als de opdrachtgever al examengeld heeft voldaan voor de cursist(en), behoudt de cursist/behouden de cursisten het recht om dit examen af te leggen.

Indien de opdrachtgever/cursist fysiek opleidingsmateriaal heeft ontvangen van E-Beat, blijft de opdrachtgever in ieder geval de kosten van dit opleidingsmateriaal verschuldigd aan E-Beat. Tenzij partijen anders overeenkomen, is E-Beat niet gehouden dit opleidingsmateriaal terug te nemen.

 1. De opdrachtgever vrijwaart E-Beat voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

Artikel 9: Verplichtingen cursist, inloggegevens

 1. De cursist vult de op de website per opleiding vermelde verklaring naar waarheid en volledig in en neemt de daarbij gegeven – en de overige tijdens of ten behoeve van de opleiding gegeven – instructies/adviezen in acht. E-Beat is niet aansprakelijk voor schade die de cursist lijdt als gevolg van het niet in acht nemen van deze instructies/adviezen.
 2. De aan een cursist verstrekte inloggegevens zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Deze staan op naam van de cursist geregistreerd en mogen alleen door de cursist worden gebruikt. De cursist is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens en vrijwaart E-Beat voor alle schade die zij lijdt als het gevolg van de ongeoorloofde toegang tot of het gebruik van deze inloggegevens, het account of het opleidingsmateriaal door derden. Daarnaast onthoudt de cursist zichzelf van (pogingen tot) ongeoorloofde toegang tot opleidingen, accounts, opleidingsmateriaal e.d. waarvoor hij geen overeenkomst met E-Beat heeft noch anderszins toestemming heeft, bijvoorbeeld middels hacken/hackpogingen.
 3. Indien er sprake is van (een redelijk vermoeden van) het misbruik zoals omschreven in lid 2, doet E-Beat – indien mogelijk – aangifte. E-Beat is bovendien niet aansprakelijk voor schade die de cursist lijdt als gevolg van een dergelijke ongeoorloofd(e) toegang/gebruik, tenzij de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van E-Beat of haar leidinggevend personeel op directieniveau of een schadevergoedingsplicht voor E-Beat voortvloeit uit de Algemene verordening gegevensbescherming.
 4. Bij offlineopleidingen:
 5. Neemt de cursist te allen tijde de voor de opleiding geldende (huis)regels, aanwijzingen, instructies e.d. in acht;
 6. Gedraagt de cursist zich altijd op een zodanige wijze dat overige cursisten geen hinder ondervinden;
 7. Behandelt de cursist eventuele door E-Beat in bruikleen gegeven opleidingsmaterialen en overige eigendommen zorgvuldig en conform de hierbij verstrekte gebruiksaanwijzingen, instructies, handleidingen e.d.
 8. Indien de cursist niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag E-Beat de uitvoering van de overeenkomst jegens hem opschorten tot het moment dat de cursist wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan, bijvoorbeeld door het account van de cursist (tijdelijk) te blokkeren of de cursist op andere wijze – al dan niet tijdelijk – van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting vindt niet op onredelijke gronden plaats. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 9. Indien de cursist zijn verplichtingen niet nakomt en E-Beat niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van E-Beat niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 10: Uitvoering van de opleiding, wijzigingen

 1. E-Beat zet voor de offlineopleidingen gekwalificeerde opleiders in.
 2. E-Beat spant zich in offlineopleidingen/opleidingsonderdelen op de geplande/meegedeelde data en -tijden te laten plaatsvinden, maar zij mag altijd wijzigingen doorvoeren indien het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft of (een deel van) de opleiding als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen data/tijden kan plaatsvinden.
 3. E-Beat mag daarnaast (overige) organisatorische of inhoudelijke wijzigingen aanbrengen in het opleidingsprogramma of de beoogde opleider vervangen indien de omstandigheden daar in redelijkheid aanleiding toe geven, zoals bij ziekte van de opleider.
 4. Tenzij E-Beat genoodzaakt is (een deel van) de opleiding te annuleren, geven voornoemde wijzigingen aan de opdrachtgever geen recht op restitutie van betaald lesgeld of op een vergoeding van schade en/of kosten. Bij annulering van een deel van de opleiding, heeft de opdrachtgever recht op restitutie van een evenredig deel van al betaald lesgeld.
 5. E-Beat informeert de opdrachtgever/cursist zo spoedig mogelijk over eventuele wijzigingen.

Artikel 11: In opdracht vervaardigde/ontwikkelde opleidingen

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat:
 2. Hij alle voor de vervaardiging/ontwikkeling van de opleiding benodigde informatie – zoals (inhoudelijke of technische) wensen/eisen, foto’s, logo’s, kleuren, lettertypes e.d. – tijdig en op de door E-Beat gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
 3. Eventuele aan E-Beat te verstrekken gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
 4. E-Beat – bij werkzaamheden op locatie – op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;
 5. Op bedoelde locatie kosteloos de door E-Beat in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
 6. De opdrachtgever controleert zorgvuldig ieder (deel)concept dat E-Beat ter goedkeuring aan hem voorlegt/toegankelijk maakt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan E-Beat kenbaar. Indien nodig, past E-Beat het (deel)concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. E-Beat kan daarbij verlangen dat de opdrachtgever een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent bij goedkeuring van het (deel)concept.
 7. Indien E-Beat al goedgekeurde (deel)concepten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag E-Beat de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever doorberekenen.
 8. E-Beat mag een voor de opdracht overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan E-Beat en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de opdracht uit te voeren tegen de overeengekomen vergoeding. E-Beat informeert de opdrachtgever alsdan zo spoedig mogelijk.
 9. E-Beat informeert de opdrachtgever bovendien over de gevolgen voor de overeengekomen vergoeding en termijnen:
 10. Bij door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de opdracht;
 11. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt E-Beat eerst met de opdrachtgever over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft E-Beat in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
 12. Bij in opdracht vervaardigde/ontwikkelde opleidingen kent E-Beat twee mogelijkheden:
 13. De opdrachtgever levert zelf alle benodigde inhoud voor de opleiding aan en geeft E-Beat opdracht hiermee in zijn huisstijl en de door hem gewenste vorm een opleiding (technisch) te ontsluiten (digitaal mogelijk te maken). E-Beat voert deze opdracht uit onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van de opleiding. E-Beat is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die voor de opdrachtgever/een cursist op enige wijze voortvloeit uit deelname aan de opleiding.
 14. De opdrachtgever geeft E-Beat opdracht een opleiding vanaf nul op te zetten en ontwikkelen over een overeengekomen onderwerp. E-Beat is alsdan verantwoordelijk voor zowel de achterliggende techniek als de inhoud van de door haar ontwikkelde opleiding. Bij eventuele schade van de opdrachtgever/een cursist gelden de bepalingen van artikel 14 (Aansprakelijkheid).

Artikel 12: Klachten

 1. De opdrachtgever/cursist controleert het geleverde/beschikbaar gestelde opleidingsmateriaal direct na ontvangst/toegang en meldt eventuele zichtbare beschadigingen (bij fysiek opleidingsmateriaal), fouten, onvolledigheden, problemen bij de toegang (bij onlineopleidingsmateriaal) e.d. direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen 5 werkdagen – schriftelijk aan E-Beat. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, wordt het opleidingsmateriaal geacht in goede staat en volledig te zijn ontvangen/beschikbaar gesteld en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Klachten over (een deel van) de opleiding meldt de opdrachtgever/cursist – indien mogelijk – direct tijdens de opleiding, maar uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van (het desbetreffende deel van) de opleiding schriftelijk aan E-Beat. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever/cursist. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, wordt de opleiding geacht conform de overeenkomst te zijn verzorgd.
 3. Klachten over de geleverde diensten/ in opdracht ontwikkelde opleidingen meldt de opdrachtgever direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van de dienstverlening/na oplevering van de opleiding – schriftelijk aan E-Beat. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.
 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op overeengekomen/gegeven garanties.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De opdrachtgever/cursist stelt E-Beat in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 8. Bij een terechte klacht zorgt E-Beat – naar haar keuze – voor kosteloos herstel/vervanging van het opleidingsmateriaal, voor het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de dienstverlening, voor terugbetaling van/een korting op het overeengekomen lesgeld of stelt zij de opdrachtgever/cursist in staat om (nogmaals) kosteloos deel te nemen aan (een deel van) de opleiding of een vergelijkbare opleiding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 9. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van het opleidingsmateriaal respectievelijk het (nogmaals) kosteloos deelnemen aan (een deel van) de opleiding of een vergelijkbare opleiding, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van E-Beat. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of terugbetaling van of een korting op het overeengekomen lesgeld verlangen.

 

Artikel 13: Garanties

 1. E-Beat verzorgt de overeengekomen opleiding/diensten naar behoren en conform de in haar branche geldende normen, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. E-Beat garandeert alleen dat een opleiding aansluit bij een door de cursist gevolgde vooropleiding/beoogde vervolgopleiding of dat aan deze opleiding de in de branche gebruikelijke (accreditatie)punten of certificeringen zullen worden toegekend, indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. E-Beat zorgt dat het ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen is samengesteld. Tenzij E-Beat in alle redelijkheid de mogelijkheid heeft het opleidingsmateriaal gedurende de opleiding aan te vullen/vervangen, kan zij echter niet de (voortdurende) actualiteit van het opleidingsmateriaal garanderen in verband met na aanvang van de opleiding verschenen nieuwe drukken, andere uitgaven, actuele informatie of wet- en regelgeving e.d. Eventuele (meer)kosten die uit dergelijke aanvullingen voortvloeien mag E-Beat aan de opdrachtgever doorberekenen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door E-Beat gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen, aanvaardt E-Beat geen enkele aansprakelijkheid.
 2. E-Beat is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De opdrachtgever neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien E-Beat aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door E-Beat gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het lesgeld voor de desbetreffende opleiding/de vergoeding voor de verleende diensten/ontwikkelde opleiding.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de opdrachtgever E-Beat hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. De cursist is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij de door E-Beat aangereikte kennis en het beschikbaar gestelde/toegankelijk gemaakte opleidingsmateriaal gebruikt. E-Beat is nimmer aansprakelijk voor schade die de cursist, de opdrachtgever of een derde lijdt door de wijze waarop de cursist deze kennis en dit opleidingsmateriaal inzet.
 8. Indien een deel van de opleiding bestaat uit een wijnproeverij of een andere activiteit waarbij alcohol geproefd/genuttigd wordt, is de cursist altijd zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid alcohol die hij gebruikt. Bij een proeverij geldt te allen tijde de instructie de alcohol niet door te slikken, maar slechts te proeven. E-Beat is niet gehouden te controleren of de cursist zich aan deze instructie houdt noch aansprakelijk voor schade die de cursist, de opdrachtgever of een derde lijdt doordat de cursist teveel alcohol nuttigt of na het alcoholgebruik deelneemt aan het verkeer.
 9. E-Beat is niet aansprakelijk – en de opdrachtgever kan geen beroep doen op de toepasselijke garanties – indien de schade is ontstaan door:
 10. Gebruik van het opleidingsmateriaal/certificaten in strijd met het doel hiervan of gebruik in strijd met de door/namens E-Beat verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
 11. Fouten, onvolledigheden e.d. in de door of namens de opdrachtgever/cursist aan E-Beat verstrekte informatie;
 12. Aanwijzingen of instructies van/namens de opdrachtgever;
 13. Of als gevolg van een keuze van de opdrachtgever/cursist die afwijkt van wat E-Beat adviseerde en/of gebruikelijk is;
 14. Het niet/onvoldoende aansluiten van het kennisniveau van de cursist of de gevolgde vooropleiding bij (het niveau van) de opleiding.
 15. De opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart E-Beat voor eventuele aanspraken van derden.
 16. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van E-Beat of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal E-Beat de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 15: Betaling

 1. E-Beat mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
 2. Betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven op de website. Bij gebreke hiervan, vindt betaling plaats binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of anderszins geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever aan E-Beat een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag E-Beat bovendien aan de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 6. E-Beat geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
 7. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 8. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 9. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 10. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 11. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag E-Beat de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling, mag E-Beat de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft E-Beat eveneens indien zij al voordat de opdrachtgever/consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever/consument te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengt E-Beat eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De opdrachtgever mag de vorderingen van E-Beat niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op E-Beat heeft. Dit geldt eveneens indien de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 16: Eigendom, eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverd/te leveren, fysiek verstrekt, opleidingsmateriaal blijft eigendom van E-Beat totdat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van het lesgeld en de overige voor de opleiding verschuldigde prijzen of tarieven vermeerderd met vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang het eigendomsvoorbehoud op het opleidingsmateriaal rust, bewaart de opdrachtgever/cursist dit opleidingsmateriaal zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van E-Beat.
 4. Bij onlineopleidingsmateriaal is nimmer sprake van een eigendomsovergang van E-Beat op de opdrachtgever/cursist. De prijs voor een onlineopleiding ziet alleen op het verschaffen van de toegang tot dit opleidingsmateriaal, niet op enige eigendomsovergang na het voldoen van deze prijsDaarnaast geldt zowel voor fysiek als online opleidingsmateriaal het bepaalde inzake intellectuele eigendomsrechten zoals vermeld in artikel 17 hierna.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

 1. E-Beat is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door haar in het kader van de overeenkomst gegeven opleidingen, geleverde diensten en geleverd of ter beschikking gesteld opleidingsmateriaal. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan E-Beat voorbehouden.
 2. Dit betekent – onder meer -, dat de opdrachtgever/cursist het door E-Beat geleverd/ter beschikking gesteld opleidingsmateriaal of delen daarvan – anders dan voor persoonlijk gebruik – niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij dit opleidingsmateriaal niet mag vermenigvuldigen of doorverkopen, niet anderszins aan derden mag verstrekken noch derden hierin inzage mag verlenen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van E-Beat.
 3. De opdrachtgever/cursist staat ervoor in dat de door hem aan E-Beat verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die E-Beat door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart haar voor aanspraken van deze derden.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. E-Beat mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever ontbinden op het tijdstip waarop de opdrachtgever:
 2. In staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 3. (Voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. Door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. Onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 7. De opdrachtgever informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19: Overmacht

 1. Bij overmacht van de opdrachtgever of E-Beat, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van E-Beat wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van E-Beat, van de door haar ingeschakelde opleiders, toeleveranciers of overige derden of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij E-Beat: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van E-Beat of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals ziekte/overlijden van de beoogde opleider waarbij E-Beat in redelijkheid niet tijdig voor adequate vervanging kan zorgen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens E-Beat tot aan dat moment nakomen.

Artikel 20: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van E-Beat, maar E-Beat behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats/vestigingsplaats van de opdrachtgever.
 3. Ongeacht de keuze van E-Beat, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan E-Beat.
 4. Indien de opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland, mag E-Beat ervoor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.

Datum: 7 mei 2019