Privacy- en cookieverklaring 

Dit is de privacy- en cookieverklaring van:

E-Beat B.V.
Franciscusweg 4 A-2
1216 SK Hilversum
Postbus 270
1200 AG Hilversum

Telefoon: 035-6282735
Mailadres: penc@e-beat.nl
Website: www.e-beat.nl

K.v.K.-nummer: 58973788

Door gebruik te maken van deze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Daarnaast verzamelen en verwerken wij gegevens indien u gebruik maakt van onze dienstverlening/producten. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij hechten veel waarde aan het aspect privacy. In deze verklaring informeren wij u wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze producten/diensten.

Uw toestemming

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de voorwaarden van deze privacy- en cookieverklaring en met het verzamelen, verwerken en gebruik van uw (persoons)gegevens conform deze privacy- en cookieverklaring.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die rechtstreeks en vrijwillig door u of uw werkgever worden opgegeven of waarvan bij de opgave duidelijk is dat u/uw werkgever deze aan ons verstrekt om te verwerken. Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik. Als het gaat om persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerken wij uw persoonsgegevens conform deze verordening en melden wij eventuele inbreuken op de beveiliging van uw persoonsgegevens ook conform deze verordening.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij gegevens?

Wij kunnen uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. de registratie van de door u gekozen opleiding, service of dienstverlening;
 2. om u de mogelijkheid te bieden voor de opleiding een account aan te maken;
 3. om uw opleiding/leerproces mogelijk te maken en/of te kunnen bespoedigen;
 4. het verwerken en afhandelen van de betaling;
 5. het verzenden van mail ter ondersteuning van de opleiding;
 6. om u te kunnen bellen/mailen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 7. om zaken/diensten aan/bij u te kunnen (af)leveren;
 8. om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 9. om te kunnen rapporteren over de voortgang en resultaten van de opleiding indien u een opleiding voor/in opdracht van uw werkgever volgt;
 10. om uw gegevens te kunnen afdrukken op een aan u of uw werkgever te verstrekken certificaat;
 11. als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van onze belastingaangifte;
 12. het verzenden van onze nieuwsbrief of brochure;
 13. het goed en gebruiksvriendelijk laten functioneren van onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 1. voor- en achternaam;
 2. geslacht;
 3. geboortedatum;
 4. geboorteplaats;
 5. adresgegevens;
 6. telefoonnummer;
 7. e-mailadres;
 8. IP-adres;
 9. locatiegegevens;
 10. internetbrowser en type apparaat;
 11. overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op onze website, in correspondentie en telefonisch

Daarnaast verzamelen wij informatie in het kader van uw opleiding(en), zoals studietijd, voortgang en resultaten. Ook registreren wij informatie als uw inlogmomenten, inlogtijd, bij welk onderdeel van de opleiding u bent, welke antwoorden u geeft bij toetsen die u maakt e.d. om zo (de snelheid van) uw leerproces mogelijk te maken en te bespoedigen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over aspecten die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s/-systemen, zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van ons) tussen zit.

Cookies

Wij kunnen gegevens verzamelen over de wijze waarop u gebruik maakt van onze website, bijvoorbeeld middels cookies. Wij maken op onze website gebruik van technische, functionele en analytische cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Als u onze website vervolgens nogmaals gebruikt, zal onze computerserver automatisch de cookie herkennen en informatie doorgeven over uw laatste bezoek. De cookies zijn van belang voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren wekt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Het stelt ons in staat te beoordelen hoe populair de diverse onderdelen van onze website zijn en de navigatie op de website te verbeteren. Ook hiermee kunnen wij onze website optimaliseren. Echter, als u liever geen cookies ontvangt, kunt u het toch merendeel van de voorzieningen van onze website gewoon gebruiken. De gebruikte analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy.

Indien u een opleiding bij ons volgt, zetten wij ook scripts/cookies in om de hierboven genoemde informatie zoals inlogmomenten, inlogtijd etc. bij te houden.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Onze medewerkers hebben toegang tot uw gegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden. Wij verstrekken uw gegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij:

 1. dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een tussen u en ons gesloten overeenkomst;
 2. of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 3. dan wel wij hiertoe verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een bevel van het daartoe bevoegd gezag.

Let wel: indien uw opleiding gericht is op het doen van een wettelijk erkend examen bij Drogisterijcollege, zijn uw gegevens ook beschikbaar voor Drogisterijcollege. Daarnaast maken wij gebruik van een managementrapportage voor bedrijven wiens werknemers deelnemen aan één van onze opleidingen. Hierin rapporteren wij periodiek over de voortgang en resultaten.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Wij blijven daarbij jegens u verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Waar mogelijk werken wij met coderingen en een firewall om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot uw gegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zolang nodig is voor de hierboven omschreven doeleinden, behoudens gevallen waarin wij op grond van een wettelijke verplichting de gegevens langer moeten bewaren of deze niet mogen verwijderen.

Websites van derden

Op deze website kunnen links zijn opgenomen naar websites van derden. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op deze websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw gegevens omgaan en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van/schade die u lijdt door de wijze waarop deze derden met uw gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze derden/van deze websites te lezen alvorens u gebruik maakt van deze websites.

Wat zijn uw rechten?

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 1. recht op inzage, aanpassing of het verwijderen van uw gegevens;
 2. recht op beperking;
 3. recht op verzet;
 4. recht op dataportabiliteit.

Wat houden deze rechten in?

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering mailen aan avg@e-beat.nl. Wij reageren zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk binnen één maand – op uw verzoek.

Recht op beperking

Dit recht houdt in dat u de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk kunt laten ‘stil zetten’ (opschorten). U heeft dit recht, indien u:

 1. van mening bent dat uw gegevens niet correct zijn of de verwerking van uw gegevens onrechtmatig/onnodig is, maar deze gegevens in verband met uw juridische positie niet gewist kunnen worden (u heeft de gegevens bijvoorbeeld nog nodig voor een instelling of de onderbouwing van een rechtsvordering);
 2. bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking (zie hierna: “recht op verzet”).

Indien u gebruik maakt van dit recht, mogen wij uw gegevens – tijdelijk – niet meer verwerken, maar alleen nog opslaan tot duidelijk is of uw standpunt terecht is. Ditzelfde geldt voor verwerkers die in onze opdracht uw gegevens verwerken. Wij zullen hen alsdan informeren.

Recht op verzet

Het recht op verzet houdt in dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Indien wij niet een dwingend gerechtvaardigd belang hebben om de verwerking van uw gegevens voort te zetten of deze gegevens (nog enige tijd) te moeten bewaren, staken wij de verwerking en wissen wij uw gegevens.

Recht op dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van de gegevens) houdt in dat u om een kopie kunt vragen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. De kopie moeten wij in een gangbare vorm aan u beschikbaar stellen, zodat u deze – bijvoorbeeld – elders kunt (laten) verwerken. Dit recht ziet alleen op persoonsgegevens die wij verwerken 1) op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of 2) welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

Identificatie

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u wordt gedaan, verzoeken wij u vriendelijk bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Wij adviseren u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Eventuele wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het is daarom raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Tot slot

Wij nemen de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens serieus. Mocht u desondanks van mening zijn dat wij handelen in strijd met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming vernemen wij dat graag van u. U kunt ons bereiken via onze contactgegevens zoals vermeld bovenaan deze privacy verklaring. Wij kunnen dan samen met u naar een oplossing zoeken. Komen we er toch niet uit, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens (zie hiervoor de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).